Ana sayfa Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu

505
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
5. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Metalürji
Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Metalürji Teknolojisi
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte
mezunları,
3. Metalürji Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Metalürji Teknolojisi alanında asgari 4. seviyede eğitim almış olup
alanında en az 5 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pirometalurji teknolojisi ile üretim işleri kurs
programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pirometalurji teknolojisi ile üretim
yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pirometalurji teknolojisi ile üretim işleri kurs
programını bitiren bireylerin, ; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak
hammadde hazırlama ve yardımcı maddeleri kullanma, üretim işlerinde
waelz fırını, ürün kurutucu fırın şartlandırma ünitesi ve filter presleri
kullanma, pirometaurji teknolojisinde üretim makinesini kullanma, bakım
ve onarımını yapma, üretim, numunelendirme ve lojistik işlemlerini yapma
işlerini yürütebilmesi ile mesleki niteliklerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
5. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde pirometalurji teknolojisi ile üretim işleri kurs
programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere
aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Sorumluluk
Kurallara uyma
Çalışkanlık
Sabır
Yardımlaşma
Doğruluk ve dürüstlük
6. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer
yerlerde uygulanır.
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul
edilen ‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07