Ana sayfa Metalurji Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu

528
0
PAYLAŞ

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
5. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yayınlanan maden sektörü ile
ilgili iş güvenliği ve işçi sağlı, çalışan eğitimleri mevzuatları.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
4. Ağır iş kolunda çalışabileceğine dair sağlık raporu almak.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
a. Metalürji Teknolojisi,
b. Makine Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve
Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile metalürji teknolojisi ve makine
teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte
mezunları,
3. Gerektiğinde bu sektörde çalışan Maden ve Kimya Mühendisleri,
4. Metalürji Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Kimya ve Maden mühendislikleri
alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı kurs programını
bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Alüminadan (Alüminyum oksit) elektroliz (Hall-Heroult Prosesi) yöntemiyle
sıvı alüminyum üretimi hakkında temel bilgiye sahip olması,
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı kurs programını
bitiren bireylerin; İş sağlığı ve güvenliği ve Alüminadan (Alüminyum oksit) elektroliz
(Hall-Heroult Prosesi) yöntemiyle sıvı alüminyum üretimi hakkında bilgi ve beceri
sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem
ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası,
tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi
öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim
yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan
uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya
diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı kurs programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Duyarlık
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Çalışkanlık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretim Elemanı Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır.
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07