Ana sayfa Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu

536
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve
Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliğ (26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazete)
5. 18/8/2011 Tarih ve 28029 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Dökümcü ulusal
meslek standartı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre
a. Metalurji Teknolojisi Alanı,
b. Metal Teknolojisi Alan öğretmeni olarak atananlar,
Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlarda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Metalurji ve Metal Teknolojisi
alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
3. Metalurji ve Metal Teknolojisi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlaması amaçlanmaktadır.
2. Kursiyere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak, İş
parçasının talimatlar ve standartlarda belirtilen özelliklerine uygun olarak
kalıp, maça ,döküm ve temizliğini yapması hususunda bilgi ve becerileri
kazandırmaktır amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri kursu, kurs programını bitiren
bireylere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak, İş parçasının
talimatlar ve standartlarda belirtilen özelliklerine uygun olarak kalıp, maça, döküm
ve temizliğini yapması hususunda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
2. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem
çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından
programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri
uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri; kurs programının amaçları, içeriği
ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sabır
Sorumluluk
Duyarlık
Çalışkanlık
Yardımlaşma
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen
‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (İki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07