Ana sayfa Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu

663
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul
edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik.
5. 29.05.2013 tarih ve 28661 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 13UMS0308-3 referans
kodlu Sıhhi Tesisatçı Ulusal Meslek Standardı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme alan öğretmeni olarak atananlar,
 öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları
/ fakülte mezunları,
3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında/alanına kaynak teşkil eden
yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında asgari 4. Seviyede eğitim
almış olup alanında en az 5 yıllık meslek deneyimi olduğunu
belgelendirenler,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun
olarak sıhhi tesisat montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat kurs programını bitiren
bireylerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak sıhhi tesisat
döşeme ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kurs Programının Amaçları,
içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
DEĞERLER
Kurallara Uyma
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Çalışkanlık
Yardımlaşma
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul
edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs
programını başarı ile tamamlayanlara 2 (İki) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
planlanmalıdır Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın
teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07