Ana sayfa Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu

589
0
PAYLAŞ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı
ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “
Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders
Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Meslekî Eğitimlerine
Dair Yönetmelik.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 Yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe
(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;
a. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme,
b. Makine Teknolojisi ,
 Alan öğretmeni olarak atananlar,
 Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlarda öğretmen olarak
atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme ve Makine Teknolojisi Alanlarına kaynak teşkil eden
yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Makine Teknolojisi Alanlarına kaynak
teşkil eden yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim
görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu
Kursunu bitiren bireyin;
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği
sağlaması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak termik santral mekanik tesisat
izolasyonu ile ilgili bilgi ve becerileri kazanması,
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat
İzolasyoncusu Kursunu bitiren bireylerin İş sağlığı ve güvenliği kurallarını
uygulayarak çeşitli izolasyon malzemelerini kullanarak boruların, hava
kanallarının, tankların ve diğer ekipmanın ısı ve yangına karşı izolasyon
işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik santral mekanik tesisat
izolasyoncusu kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla
kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması
ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Doğruluk ve dürüstlük
Yardımlaşma
Kurallara uyma
Ahlak
Duyarlılık
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/eğitici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı
ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata
uygun belgelendirme yapılır.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu vPROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı kararı
ile kabul edilen “Meslekî ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları”
doğrultusunda, kurs programını başarıyla tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu Kursu PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde
toplam 40 ders saatidir. Kurs içerisinde işlenecek modüller ve süreleri aşağıdaki
gibidir.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07