Ana sayfa Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU

534
0
PAYLAŞ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU PROGRAMIN DAYANAĞI
1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu.
2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen,
Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile
Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.
4. 13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışa
4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında/alanına kaynak teşkil eden
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde soğutma sistemleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması
2. Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip
olması
3. Montaj ve demontaj işlemlerini yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip
olması
4. Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak için gerekli bilgi ve beceriye
sahip olması
amaçlanmaktadır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri Kurs Programını bitiren
bireyler; iş güvenliği kurallarına uygun ticari ve ev tipi soğutucuların montaj,
demontaj, arıza, bakım ve onarımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olması
amaçlanmaktadır.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin
fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama
yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından
grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve
alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında
veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından
faydalanılabilir.
6. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri Kurs Programının
amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda
verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Değerler
Sorumluluk
Kurallara uyma
Duyarlılık
Doğruluk ve dürüstlük
Ahlak
Hoşgörü
7. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda
öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
8. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile
kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.
9. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun
belgelendirme yapılır.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU PROGRAMIN KREDİSİ
Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı Kararı ile kabul edilen
‘’Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını
başarı ile tamamlayanlara 2 (iki) kredi verilir.
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE SOĞUTMA SİSTEMLERİ KURSU PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanmalıdır.
Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama
sürelerini belirler.

Örgün ve Uzaktan Eğitim desteği ve Milli Eğitim Onaylı Sertifika için İletişime Geçiniz.
0 530 304 98 98 – 444 33 07